Arbeidsnotat, Ma’tikk møte på Røstad, 29.6.12

Deltatt: Kjærand, Tore, Øistein, Robin

Erfaringer så langt, status og veien videre
  • Vi har prøvd ut arbeid i tverrfaglige team med studenter på ulike lokasjoner. Dette er utfordrende og fungerte ikke godt nok høsten 2011. Vi velger å ikke gjennomføre denne arbeidsformen høsten 2012 da det er for krevende
  • Vi har ikke fått utviklet den programvare vi gjerne skulle fått prøvd ut i praksis for å bygge opp omkring inquiry basert matematikk didaktikk. Det finnes etter hvert flere og flere nettressurser (og apper) som kan være aktuelle å teste ut inn mot metodikken
  • Øistein vil være med på å utvikle faglige opplegg fremover som kan prøves ut via prosjektet
  • Tore, Kjærand (og Kyrre) vil videreutvikle matematikkurset og det teoretiske innholdet i dette
  • Utkast til den videre prosessen er skissert under:

Læringsaktivitet med studenter:
modell-matikk-juni-2012.JPG


For å gjennomføre tankene skissert i figuren må følgende utvikles og følges opp:
  1. Læringsaktivitet hvor lærerstudentene får innsikt i utvikling av undervisningsopplegg som er inquiry-basert og som bygger grunnlaget sitt på en gitt IKT-ressurs. Her er det interessant å observere hvordan metodikken fungerer blant høgskolestudentene! Viktig å tydeliggjøre: Hva ser vi etter da? Hva spør vi de ”utøvende” om? Hva er vi ute etter å finne?
  2. Utvikling av læringsaktiviteter (med studenter) – som godkjennes av faglærere – og som prøves ut i praksis, både på en mindre gruppe elever og på hele klasser? For dette må det utvikles en mal for evaluering av opplegget (evaluering både av IKT ressursen, av metodikken og måten det ble gjennomført på i praksis)