Skypemøte 21.3.2011 (http://typewith.me/L7RAgy2pkI)

1. HiST har kommet med et forslag - omkring "tilpasning" av prosjektet. Hvordan håndterer vi dette?

Robin spør: Kan vi bygge opp noen ressurser (i form av mindre spill, animasjoner, videoer, o.l.) som prøves ut i praksis, og hvor vi bruker skissen til HiST som rammeverk for evaluering av opplegget (i etterkant)?

Vi må tenke igjennom om oppleggene skal gjennomføres Gruppevis eller klassevis, evt begge. Dette er et metodisk spørsmål som vi kan bestemme oss for ved en senere anledning.

Ole sier: Vi på HiST har stort sett arbeidet med opptak (lyd/video) av små grupper med elever, Tore snakket no om opptak av studenter som underviser, der fokus er på studentene (vi dropper da å få tak i alle detaljer i "klasserommet").

Tore tar opp: Hvordan bruker vi smartboard (evt.)?
- forskning på bruk av smartboard i undervisning (Robin kan se nærmere på dette)
- transkribering


Oppfølging:
Tore nevnte de "programbitene" som Kjærand har laget i forbindelse med simulering av sannsynlighet (?), disse må vi se nærmere på. Kan Tore og/eller Kjærand sende dette ut per e-post til prosjektgruppen?
Ole henter referanser og informasjon om TBM (teaching better mathematics) og dets forståelse av inquiry. Ole sjekk opp om det er kommet en rapport fra TBM. Legges tilgjengelig på wiki / evt sendes per (e)post - hvis det ikke kan offentliggjøres på en wiki.
Alle matematikere :-):
 • Bruk av IKT - som støtte i dialogisk tilnærming: Hva finnes av ressurser der? (Øystein, Ole, Tore og Kyrre). Legges inn på wikien. (evt sendes til Robin som kan legge ting videre inn i wikien)
 • I tillegg: Hva anses som GOD programvare innen fagfeltet? Hvilke kriterier setter vi til de programmer som skal prøves ut

Viktig poeng: Programvaren skal "kun" være til støtte - for å bygge opp omkring inquiry-basert metodikk
Utvikling av prototyp som passer til beskrivelse som HiST har utformet. - I lunsj-til-lunsj-møte i aug/sept

2. Vi har en del arbeidsoppgaver fremover (våren 2011) som må jobbes med. Hvem gjør hva, hvor mye tid brukes vi på de enkelte oppgaver, mm?

Under er skisser timeomfang for arbeid våren 2011 i dette prosjektet for matematikkseksjonen ved HiNT. Ole følger opp og gir tilbakemelding på forventet tidsbruk fra HiST (totalt for alle prosjektdeltakere). Institusjonene sørger for intern fordeling.

Kartlegging av tidligere erfaringer (matematikkseksjonene på HiNT (150t) og HiST)
 • Inquiry-basert didaktikk (aktivitet)
 • E-ressurser - matematikk, som kan være aktuelle i forhold til prosjektets føringer?

Studieplaner (matematikkseksjonene på HiNT (20t) og HiST)
 • Hvordan er dette tatt inn i eksisterende studieplaner?

Samarbeid med praksisskoler (matematikkseksjonene på HiNT (60t) og HiST)
 • Hvilke praksisskoler er aktuelle i prosjektet?
 • Møte med praksislærere
 • ..

Utvikling av digitale læringsressurser (HiNT: 50t)
 • Hvilket tema skal vi utvikle ressurser for?
 • Hvilke typer ressurser skal utvikles?
 • ...


3. Annet?
- Neste møte: http://doodle.com/vx8sma2vcucrzga5#cmt8482162 (konferanser, ...) - sett opp ny poll.
Sjekk også http://snarfilm.wikispaces.com/, samt http://www.khanacademy.org/ (videoressurser - matematikk)Notat angående Ma’tikk; hva slags programvare kan vi tenke oss?Et multimediaverktøy som er casebasert, som legger til rette for en inquiry-holdning til fagstoff – til undervisning – og til elevers læring.

Vi ser for oss to (ganske urelaterte) scenarier. Vi er usikre på hva som vil være mest aktuelt for ungdomstrinnet:
 1. Lærerstudenter/lærere tar opp video/lydopptak av egen undervisning. Vi mener at all undervisning er situert og at for å lære å bruke praksis som tilgang til læring er det viktig at studentene lærer å analysere egen
 2. Opptak av video (skal vi ha generelt også lyd?). Her er vi altså usikre på om programmet skal la oss ta opp video via webcam, lage flashfiler av skjermbilder eller ta i mot/importere ferdige videofiler.
 3. Transkripsjoner bør kunne importeres som tekstfiler med en slags timestamp for hver linje, eventuelt bør programmet gi studenten anledning til å transkribere i takt med video/lyd-opptakene.
 4. Hva studentene legger merke til. Dette kan vi legge inn i “tab’er” eller fliker eller hva det nå heter.
  • Flik for tenking om matematikk?
Flik for tenking om teori?
  • Flik for tenking om hva elevene sier?
  • Flik for tenking om hva student gjør/sier?
  • Flik for koblinger til teori, tidligere episoder og annet?
  • Flik for notater til ting som undersøkes videre.

 1. Andre ting

Limer her inn et skjermbilde fra et program som likner litt på det vi ønsker oss. Her ser vi videofil, transkripsjon, oppgavefelt og felt med forskjellige fliker. Det likner mest på scenario 1, mens det i scenario 2 muligens, vil være mer aktuelt å slå sammen oppgave/videofelt, slik som i bilde 2
[ligger i word dokumentet]


Bilde 1 – videofelt, transkripsjon, oppgavefelt og nederst et fleksibelt felt med fliker.

[ligger i word dokumentet]


Bilde 2 – transkripsjonsfelt, oppgave/screencast-felt, og nederst til høyre et felt med fliker.


Referanser:
Sherin, M. & van Es, E. (2002). Learning to notice. Schaffolding interpretations of classrooms interactions. I Journal of Technology and Teacher Education, 10(4), 571-596
Sherin, M. & van Es, E. (2005). Using Video to Support Teachers’ Ability to Notice Classroom Interactions. Journal of Technology and Teacher Education, 13(3), 475-491. Norfolk, VA: AACE.

Dette er bare til meg, jeg prøver å knytte til teori der jeg kan, men som du ser har jeg ikke kommet så langt, mer hvor jeg kan lete mer.Ole

Referanser til Hiebert? Til Ball Lampert. NB Ball og Lampert har ei bok om bruk av teknologi i lærerutdanningen, les denne.