Vurdering av pedagogisk programvare og elektroniske læremidler

(Hentet fra http://www.lu.hio.no/IT/etterutdanning/tiurleiken/makvis.htm)
MAKVIS(E) er kjent fra lærerstudiet generelt og egner seg til å vurdere undervisningsopplegg og undervisningsituasjoner. Den kan også brukes til utvelging og vurdering av pedagogisk programvare og elektroniske læremidler.


Motivasjon:
kan det pedagogiske programmet/elektroniske læremidlet brukes som en motivasjonsfaktor? For eksempel bruk av PC eller spill som belønning, eller innebygde belønninger i programmene?
Aktivitet:
kan det pedagogiske programmet/elektroniske læremidlet bidra til egenaktivitet for elevene? For eksempel interaksjon i programmene, eller at elevene skriver/tegner, eller at programmene oppfordrer elevene til aktivitet mellom øktene på maskinen?

Konkretisering:
hvilke virkemidler brukes for å konkretisere lærestoffet? For eksempel bilde, animasjon, lyd?

Variasjon:
veksling mellom ulike undervisningsmåter er i seg selv en vinning. Planmessig variasjon gir i lengden de beste og mest allsidige resultatene. For eksempel multimedia.

Individualisering:
i hvilken grad kan det pedagogiske programmet/ elektroniske læremidlet bidra til tilrettelagt undervisning, det vil si at undervisningssituasjonen er tilrettelagt for individuelle behov. For eksempel ulike nivåer i programmene, forskjellig tekststørrelse, forskjellig input-medium.

Samarbeid:
stimulerer det pedagogiske programmet/ elektroniske læremidlet til samarbeid, eller muliggjør det samarbeid innad i elevgruppa, mellom elever og lærere eller elevgrupper imellom? For eksempel kommunikasjons- og samarbeidssystemer, samarbeid eller konkurranse i spill?

Evaluering:
hvordan kan det pedagogiske programmet/ elektroniske læremidlet, undervisningssituasjonen og læringen evalueres? Tilbakemeldinger til eleven underveis?

ER DETTE GODT NOK?
Mange pedagoger mener MAKVIS(E) ikke gir et helhetlig bilde av en god læringssituasjon, det er derfor på sin plass å minne om teorier som f.eks "didaktisk relasjonstenkning" . Et annet tips er å knytte vurderingen til L97 og da den enkelte fagplan og trinn