Møte, Rotvoll, Onsdag 16. februar 2011

Deltakere: Robin, Tore, Ole, Øistein, Kyrre

1. Introduksjon av prosjektdeltakere
 • Kyrre: Jobbet på HiNT siden 1992. Jobber blant annet mot årsenhet matematikkk. Lite forskererfaring. Har jobbet litt med bruk av IKT inn i undervisning. Var involvert i et skoleutviklingsprosjekt med utgangspunkt i matematikkfaget - forløpig stopp i prosjektet. UiA og HiØF. Har hatt noen presentasjoner. Har mye undervisning. Trenger mer tid til prosjektet.
 • Øistein: Vært på HiST siden 2003. Var (litt) involvert i Parabelprosjektet. Mye undervisning. Ikke mange publikasjoner (foreløpig). :-). Har erfaring med IKT-arbeid i tilknytning til matematikk. Har vært med i Geogebra (bl.a sertifiseringssytem - NTNU). :-). Kommer til å være ute i permisjon (fom førstkommende tirsdag) - ut studieåret. Tilbake for fullt til høsten.
 • Ole: Har vært på HiST siden 2002. Har jobbet sammen med Kyrre tidligere. Har vært med i et TBM - matematikk prosjekt (basert på inquiry) - NFR-støttet. Jobber med å få på plass en Inquiry-holdning blant studentene. Har en del erfaring i ulike prosjekt. HiST-prosjekt: Skriving som kompetanseutvikling (ped, norsk, matematikk).Hovedinteresse: Samarbeidsarena: Fagansatte, praksislærere og studenter.
 • Tore: Har jobbet i HiNT siden 1998. Bakgrunn fra Universitet. Har jobbet med fysikk. FoU prosjekt innen vindmåling. Har programmert noe tidligere (Fortran, MicroPascal, ..). Mye undervisning på grunnutdanning på HiNT. Har jobbet mye sammen med Kjærand - i tilknytning til blant annet hans ph.d-arbeid (om ikt-verkøty og sannsynlighet). Har også jobbet sammen med HiST (Ole, Anita) og HiBodø) omkring ideer omkring inquiry og RME (Realistic Matemathic Education). VIktig element i tilknytning til dette prosjektet:
  • Bruk av IKT inn i undervisning, med utgangspunkt i matematikk-didaktikk (teorier / modeler innen fagområdet).
 • Robin: Er studieleder for fagområder innen Multimedia, Spill og opplevelsesteknologi, Geografi og Geografiske informasjonssystemer. Har utdanning innen IT (hovedfag - databaser). Har jobbet på HiNT siden 1999. Underviser i dag IKT for lærere og faget Spilldesign. Har de siste årene jobbet i flere NUV-prosjekter – med fokus mot pedagogisk bruk av IKT, og har blant annet vært med å skrive en bok om nettbasert undervisning (Høyskoleforlaget).

2. Diskusjon omkring prosjektet
 • Målsetting: Vi er rimelig enige om hva prosjektet skal gjøre, men må jobbe mer med å finne hva som vil være god bruk av IKT (/Multimedia) inn i Inquiry-basert matematikk didaktikk.
 • forståelse for hva vi skal gjøre,
 • Fremdriftsplan: Vi skal ha månedlige Skypemøter, de måneder vi ikke har fysiske møter. Det er mulig vi gjennomfører et fysisk møte i juni. Deretter vil vi gjennomføre en arbeidsøkt i slutten av august (lunsj-til-lunsj møte på Hell) hvor vi skal jobbe frem en tydelig kravspesifikasjon på programvaren som skal benyttes til støtte i prosjektet.
 • Tidsbruk: Hver avdeling vil sette av ca. 900timer til arbeid inn i prosjektet, i tillegg til timer til prosjektledelse.
 • Møtedager - fysiske møter og Skypemøter: Robin sender ut en ”polling” for å finne dager for Skypemøter i prosjektet. De fysiske møtene avtaler vi via Skypemøtene.
 • Tilgjengelighet fremover: Øystein vil være ute i permisjon frem til sommeren, men er tilbake for fullt til høsten. Kjærand håper vi blir med for fullt til høsten J.

3. Presentasjon av utkast til matematikkurs basert på inquiry-basert didaktikk ()
 • Vi snakket frem og tilbake omkring prinsippet ved inquirybasert didaktikk og hvordan dette kan implementeres i prosjektet. Det er opprettet en ”ark” på wikien hvor målet er å legge inn informasjon om temaet, ressurser, lenker, med mer.

4. Krav til programvare som kan støtte opp omkring matematikk-didaktikk
 • Hva eksisterer i dag? (spill, simuleringsverktøy, ...): Dette ble ikke kartlagt på møtet, men dette punktet bør også dokumenteres via wikien
 • Tanke: Vil det være behov for innkjøp av noe programvare for uttesting / vurdering?

5. Modell for samarbeid mellom triangelet: Høgskole, Praksisskole og Student.
 • Vi bør tenke igjennom mulig løsninger og evt. fallgruver
o Praktiske: HiST har ikke samme modell for praksis som HiNT, og behovet for en bruk av aktuell samarbeidsteknologi i denne sammenhengen er nok ikke så stort.HiNT har praksisperioder på 2-3 uker, og det vil være interessant å prøve ut noe i denne sammenhengen. Dette tas med videre til et senere møte.
o Teknologiske: Fasiliteter på praksisskoler? Utstyr til fagansatte? Utstyr studenter?

6. Hvilke kompetansemiljøer finnes innen fagområdet?
 • Dette punktet ble ikke tydelig diskutert, men vi bør også gjøre en kartlegging på dette – og knytte opp mot ressurssiden i wikien. Tas opp på neste møte.

7. Samarbeidsavtale og fordeling av kostnader / midler (samt praksisskoler)
 • Robin sender nytt utkast til Ole som tar det videre ti Dekanen på avdelingen. Robin tar direkte kontakt meg Dekaner på HiNT for signering.

8. Wikien: http://matikk2012.wikispaces.com/
 • Raskt presentert. Målsettingen er at alle skal kunne leggeinn informasjon i Wikien. Det er også interessant å se på muligheten for å bruke Wikien opp mot studentene – som ressursside når de skal jobbe med temaet, både i Matematikk2-emnet og ut i praksis.


Andre ting verdt å tenke over:
 • Bør vi tenke bruk av Smart-Board inn i opplegget?
  • Smarboard ble diskutert. Vi må avklare dette i løpet av våren. Kanskje er det interessant å prøve ut noen settinger med SmartBoard-støtte og noen uten? Det finnes allerede utviklet programvare som kan benyttes (utviklet for SmartBoard). Dette kan også være interessant å prøve ut / vurdere.

Oversikt, skype-kontoer:
 • robin.munkvold
 • ole.enge
 • kjarandiversen
 • tore.heggem
 • oisteing
 • kyrrejho

Noen aktuelle lenker:
- http://lbm.vaf.no/ (Prosjekt, Lær Bedre Matematikk - LBM)
- http://en.wikipedia.org/wiki/Inquiry-based_learning (wiki)
- http://www.uv.uio.no/intermedia/english/research/projects/scy/sub-projects/furberg-postdoc/index.html (relativt stort prosjekt (post-doc), med EU-finansiering)